کشمش تیزابی اعلا


این کشمش طی فرایند ترکیب انگور با تیزاب به دست می آیدو پس از خشک شدن انگور مجددا شستشو شده و پس از دم گیری و حذف سایر زوائد سورت شده و بسته بندی میگردد.


۳۵,۰۰۰ تومان

کیلوگرم